Rutinebeskrivelse for klagebehandling ved Personalpartner AS

Det kan fremsettes klage dersom man er misfornøyd med Personalpartners tjenesteyting, både når det gjelder levering av arbeidsinkluderings- og tilretteleggingstjenester, samt levering av salg- og servicetjenester. En klage i denne sammenheng kan fremsettes både muntlig og skriftlig.

Klager kan leveres digitalt her.

Muntlige klager fra deltakere i AFT rettes til jobbkonsulent eller avdelingsleder. Muntlige klager fra VTA- deltakere rettes til arbeidsleder, VTA-ledelsen, leder for Arbeiderforum, verneombud eller til den digitale Forslagskassa via QR kode på avdelingen. Lærekandidater kan levere muntlige klager til sin veileder. Ved muntlige klager gjøres disse skriftlig av overnevnte instanser for å bli behandlet.

Ved å levere inn klage samtykker klager at Personalpartner oppbevarer kontaktinformasjon og klageinformasjon for å kunne håndtere klagen. Sensitive personopplysninger skal ikke registreres i klagen.

For ytterligere informasjon om personvern, se Personalpartners personvernerklering her: Personvernerklæring
For detaljert informasjon om klager og rutiner gangen i klagebehandlingen, se: Rutinebeskrivelse klager

Klage kan fremsettes av:

 • VTA-ansatte, tiltaksdeltakere og lærekandidater. Arbeidstakere i VTA, deltakere i AFT samt andre med tilsvarende status tilknyttet Personalpartner gjennom kurs, prosjekter eller liknende.
 • Kunder. Med kunder menes kjøpere/bestillere av arbeidsinkluderingstjenester, som for eksempel NAV, kommuner, fylket, skoler. Klageadgang gjelder også samarbeidspartnere arbeidsinkkluderingsarbeidet (ansvarsgrupper, leger, pårørende o.a.).
 • Kjøpere. Med kjøpere menes arbeidsstasjonenes kunder, som knyttes til Personalpartner gjennom kjøp av ulike varer og tjenester.
 • Opplysninger om klagerett er nedfelt i arbeidskontrakter (VTA), informasjonsskriv og informasjonsmøter(AFT) samt personalpartner.no
 • Ved klager pr. tlf. kan den som fremsetter klagen få spørsmål om hun/han ønsker å levere en skriftlig klage.

Ved klage er videre saksgang som følger:

 • Klager blir tatt opp med ledelsen så raskt som mulig, senest i løpet av 1 uke.
 • Klager gis tilbakemelding om mottatt klage snarest og senest innen 1 uke.
 • Ledermøtet avgjør hvilken instans som skal behandle klagen
 • Klager blir forsøkt løst på lavest mulig nivå.
 • En del av klagebehandlingen kan være å ta i bruk eksisterende samarbeidsrutiner med oppdragsgiver (f.eks NAV) eller andre samarbeidspartnere (for eksempel fastlege).
 • Den som fremsetter klagen skal få skriftlig tilbakemelding så snart klagen er behandlet i ledergruppen, og senest innen 2 uker. Det er den som har behandlet klagen som skal gi skriftlig tilbakemelding.
 • Klager og dokumentasjon over klagebehandlingen skal oppbevares i ledelsens arkiv.
 • Antall, type og hvordan klagene er blitt behandlet skal dokumenteres i Personalpartners årsrapport.
 • Ankeinstans for klagebehanlding er Personalpartner AS’ styre