Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

Personvern

Personalpartner behandler personopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovverk gitt i Personopplysningsloven. Vi er også databehandler på vegne av Nav som er eier av de opplysningene om tiltaksdeltakere vi behandler. Nav gir retningslinjer for hvordan vi kan behandle personopplysninger og når disse skal slettes. Personalpartner har også et eget personvernombud som er kurset hos datatilsynet. Bedriften skal være oppdatert på gjeldene regelverk på personvernområdet for å ivareta personvernet til våre tiltaksdeltakere og ansatte.

Som tiltaksdeltaker skal du samtykke i at Nav gir personopplysninger relevante for saken din til oss. Du har rett til å vite hvilke opplysninger vi har om deg og du har rett til å frasi deg et samtykke om at vi behandler opplysninger om deg. En mer detaljert oversikt over dine personvernrettigheter finner du på Datatilsynet sine sider www.datatilsynet.no eller i Personopplysningsloven på Lovdata.

Har du spørsmål knyttet til personvern kan du ta kontakt med vårt Personvernombud Jørgen Lie på tlf 95106001.

personvernombud_logo