Personalpartner anerkjenner følgende rettigheter, basert på internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, for deltakere og ansatte:

 

Retten til å bli behandlet med verdighet
Alle skal bli møtt med respekt og gis mulighet og frihet til å ta avgjørelser og valg som påvirker eget liv

Retten til frie valg
Du skal være med på avgjørelser som berører deg

Retten til egne personopplysninger og at disse sikres og behandles i tråd med personvernloven
Når vi bruker dine personopplysninger, skal vi følge loven og retningslinjene fra NAV

Trosfrihet
Man bestemmer selv hvilken religion eller livssyn man følger, og man skal ikke bli forskjellsbehandlet på grunn av religion

Ytringsfrihet
Alle har rett til å si hva man mener

Retten til å velge arbeid
Vi vil legge til rette for at de som ønsker arbeid skal komme i arbeid

Vern mot diskriminering
Vi tolererer ikke forskjellsbehandling eller mobbing

Retten til likestilling
Alle mennesker er like mye verdt, og har like mye å si

Rettigheter jfr. arbeidsmiljøloven
Når du er ansatt hos oss, er du beskyttet av arbeidsmiljøloven

Retten til hjelp fra andre til å tale sin sak
Du skal ha mulighet til å få hjelp av andre til å støtte deg i å tale din sak

Retten til å levere forbedringsforslag eller klage på tjenesten som mottas
Personalpartner ønsker å få inn forbedringsforslag. Om du ønsker å klage på den tjenesten du har mottatt kan du gjøre det her: Klageprosedyre