Kvalitet- og ledelsessystem ved Personalpartner AS

Personalpartner er godkjent i h.h.t. EQUASS systemet.

EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.

Overordnede retningslinjer i Personalpartner AS

Kvalitet
Kvalitets- og forbedringsarbeidet er vår viktigste forutsetning for fornøyde brukere, tilfredse medarbeidere og lønnsom drift. Kriteriene, kvalitetskrav og definisjoner i kvalitetssystemet eQuass skal ligge til grunn for vår strategiske utvikling innenfor vekst og arbeidsinkluderingssområdet.
Retningslinjene skal sikre at Personalpartner leverer tjenester av høy kvalitet som verdsettes og anerkjennes av deltakere, kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Det forventes at alle ansatte etterlever retningslinjene for kvalitet og bidrar til bedriftens kontinuerlige forbedring med bakgrunn i kompetanse, erfaring og innsikt i sitt arbeid.

Etikk
Personalpartner verdsetter og respekterer alle mennesker uavhengig av bakgrunn, etnisitet, religion, seksuell legning, politiske overbevisning eller helseutfordringer. Det skal ikke oppstå tvil om motivene for handlinger fra bedriftens, medarbeidernes eller styrets side og Personalpartner AS skal hele tiden fremstå som en virksomhet som bedriver samfunnsansvarlig forretningsdrift.

Trivsel på arbeidsplassen skapes gjennom et fellesskap hvor humør og positiv innstilling er en viktig del av vår arbeidshverdag.

Brukermedvirkning
Deltakere ved Personalpartner skal ha tid og mulighet til innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjenestetilbudet. Personalpartner vektlegger deltakers erfaringer og innspill for å kvalitetssikre og videreutvikle våre tjenester.

Hindring av fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse av deltaker
Personalpartner har klare retningslinjer for å forhindre utnyttelse av deltakere og det skal ikke oppstå tvil om den ansattes motiver i samhandling med deltakere.

Konfidensialitet
Personalpartner AS ivaretar deltakeres og ansattes personvern på beste måte med bakgrunn i personvernlovgivningen. Vi har egne rutiner for oppbevaring av fysisk og elektronisk informasjon og Personalpartner har eget Personvernombud. Informert samtykke er en forutsetning i vår behandling av personopplysninger om den enkelte deltaker.

Rekruttering
Kompetanse er fremtiden. Kompetanse er vår evnen til å møte komplekse krav, situasjoner og utfordringer. Når kunnskapsressurser tas i bruk for å løse oppgaver i konkrete situasjoner, er det viktig at dette samtidig stimulerer til videre læring og kompetanseutvikling. Læring og kompetanse er knyttet til handling og samhandling i ulike fellesskap”

Personalpartner ønsker et stort mangfold i kompetanse, både i bredde og dybde.

Krav til Basiskompetanse
Personalutviklere, Veiledere og Jobbkonsulenter som har vekst & attføringsansvar for brukere skal ved ansettelse ha en basiskompetanse tilsvarende 3-årig utdannelse etter videregående skole. I tillegg kommer kravene til selvstendighet, engasjement og initiativ til faglig nytenking, evne til tverrfaglig samarbeid og personlig egnethet og empati.

Krav til Spisskompetanse
Utover basiskompetansen skal noen ha spisskompetanse innenfor områder som ikke dekkes av basiskompetansen, det kan være i psykologi, pedagogikk, veiledning, psykiatri etc. Dette er områder som er viktige for våre brukere, men også for vår strategiske utvikling i regionen.

Fagkompetanse Ved arbeidslederstillinger som krever spesiell fagkompetanse er fagbrev en forutsetning.
Personalpartner jobber for å beholde ansatte over tid. Etterutdanning, intern og ekstern kursing skal gi påfyll for den enkelte samt øke bedriftens kompetanse og mulighet for å bedre og utvikle våre tjenester. Etterutdanning kan gi lønnsmessig avansement.

Ansatte gis mulighet til å delta i prosjekt og utviklingsarbeid i bedriften.

Likestilling og ikke-diskriminering
Deltakere og ansatte ved Personalpartner AS skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, bakgrunn, etnisitet, religion, seksuell legning, politiske overbevisning eller helseutfordringer.

Personalpartner ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling i vår bedrift uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Anerkjennelse av ansatte
Personalpartner AS skal ha en kultur hvor vi anerkjenner hverandre og viser respekt i det daglige. Bedriften anerkjenner ansatte gjennom muligheter for etter- og videreutdanninger internt og eksternt, holder faste sosiale arrangementer og vi har et lønnssystem hvor utdanning belønnes.

Involvering av ansatte i planlegging og evaluering av tjenesten
Ansatte ved Personalpartner AS er en sentral aktør i planlegging og evaluering av tjenestene bedriften utfører. De ansatte involveres i utformingen av tjenestetilbud, og er med på å utforme bedriftens mål og er med på evalueringen av disse.