Miljø

Vi ønsker å ta vår del av samfunnsansvaret ved å la bærekraft gjennomsyre små og store valg vi tar.

Vårt miljøstandpunkt understrekes gjennom at vi ble miljøfyrtårnsertifisert desember 2021. Dette er en forpliktelse til å ikke bare minimere vårt eget miljøavtrykk, men også en forpliktelse til å utfordre våre samarbeidspartnere til å ta sin del av miljøansvaret.

Sertifiseringen stiller krav til å ha på plass systemer og rutiner for avfallshåndtering og består av over 70 sertifiseringskriterier innen områdene systemkriterier/miljøledelse, arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp til vann, estetikk, naturmangfold og arealbruk og andre miljøaspekter. Deretter vil vi innen 1.april hvert å levere en årlig klima- og miljørapport som omfatter de samme kriteriene som nevnt ovenfor. Rapporten skal vise fjorårets miljøprestasjoner og inneholde en handlingsplan for kommende år.

Ved å ha et gjennomgående fokus på bærekraft i hverdagen, håper vi også på å skape en varig holdningsendring hos våre 52 ansatte og ca. 300 tiltaksdeltakere og deltakerkolleger, slik at de også tar mer miljøbevisste valg i sine liv.

Bærekraft handler om varig innsats og fokus, og ved å forplikte oss som miljøfyrtårnbedrift, vil dette være et kontinuerlig arbeid, som kvalitetssikres via årlig rapportering til Miljøfyrtårn.

Som miljøfyrtårnbedrift er det ikke bare naturmiljø i fokus, men også arbeidsmiljø og det fysiske miljøet på arbeidsplassen. Vi tar også et utvidet ansvar for god helse og livskvalitet ved at vår frisklivsavdeling samarbeider tett med de ulike avdelingene rundt både kosthold og trening.